Upper- Intermediate

OBJECTIUS

 

  • Entendre i analitzar les diferents idees que apareixen en els textos amb un nivell més elevat.
  • Identificar vocabulari específic i intentar proposar diferents sinònims i antònims.
  • Comparar diferents estructures gramaticals i consolidar el nivell.
  • Poder parlar d’una manera clara però utilitzant expressions i vocabulari específic.
  • Ser capaços d’escriure textos adaptant-se a les peticions que demana l’exercici, així es treballa la manera de produir diferents textos.
  • L’alumne aprendrà a utilitzar expressions impersonals, utilitzant els gerundis, participis i diferents modalitats dels verbs.

METODOLOGIA

 

Amb el nivell Upper-intermediate s’intenta preparar per la prova del nivell B2 o First Certificate. En aquest nivell la base de la gramàtica es treballa amb consciència i tots els exercicis proposats són expressament per debatre i consolidar el nivell.

La metodologia que fem servir és treballar amb textos, articles, llibre i fotocòpies per posar en pràctica els diferents exercicis que trobarem en aquesta prova del pròxim nivell. Tot i que, el professor/a s’adapta als/les alumnes i en tot moment busca les eines per poder treballar a la seva classe i treure el major rendiment.

Així mateix, la comunicació amb diferents temps verbals i poder expressar els interessos i les necessitats per arribar a una conclusió i/o objectiu.  Construir diferents frases sense la repetició de les paraules i utilitzant estructures amb pronoms, adjectius i diferents estructures per aconseguir tenir més riquesa de vocabulari. Els listenings es treballen amb notícies actuals i articles que es poden trobar fàcilment online.

D’altra banda millorar l’expressió oral amb la seva entonació i pronunciació a través de jocs sistemàtics que practiquen la classe grupal o per parelles. Aquest tipus d’exercicis són eficaços per acabar d’assolir un nivell, un tema o un contingut. Per finalitzar la classe, normalment, s’explica el que s’ha treballat i el que hem après.

 

 


Open chat