Proficiency

 

OBJECTIUS

  • Es treballa les diferents habilitats i competències per tal d’aprovar l’examen amb èxit.
  • Consolidar el nivell amb exercicis pràctics i reforçar la part del Use of English.
  • Mesurar el temps i treballar els exercicis amb visió per poder-se estructurar de la millor manera.
  • Es treballa la negociació amb empreses internacionals.
  • Saber entendre les idees principals dels texts que són complexes.
  • Saber parlar sobre temes complexes i sensibles i poder resoldre situacions i preguntes difícils.

 

 

METODOLOGIA

Amb el Proficiency s’intenta aconseguir que la persona titulada tingui el mateix nivell que una persona nativa. La diferència d’aquesta titulació amb altres és que optes a entorns d’exigència amb el llenguatge. Amb aquest examen es considera el nivell màxim d’ESOL.

Aquest examen d’anglès consta de les mateixes parts que l’examen Advanced: Reading and Use of English, Writing, Listening i Speaking. Aquest examen no arriba a les quatre hores. La part del reading and Use of English el que més es treballa són textos llargs i específics amb un ús del llenguatge on la precisió semàntica és més difícil que en exàmens anteriors. També, poder relacionar conceptes i saber llegir les idees que amaguen els textos és un punt que s’ha de treballar per acabar d’assolir aquest mètode.

D’altra banda amb el writing el que s’ha de saber és la part estructural dels textos i saber argumentar els textos complexos. El que es busca són els matisos i com es pot jugar amb el llenguatge, la part de la gramàtica es pressuposa que ja es té.

Pel que fa amb el listening és intentar captar l’intenció del audio i la forma en la que s’expressen, a més de les opinions. De igual manera amb l’Speaking, és l’apartat que es redueix a diferència del Advanced, consta de tres parts i s’analitza més la conversació i el debat entre els/les candidats/es.  Es per això que amb meca-ràpid academy intentem treballar totes aquestes parts dins del temps que marca els exàmens oficials. Amb la pràctica constant d’exercicis i  activitats relacionades amb aquests exàmens.


Open chat