Pre-intermediate

OBJECTIUS

-Comunicar-se amb vocabulari bàsic i construir frases utilitzant la gramàtica i   les estructures treballades.

-Analitzar els temps verbals dels exercicis i adaptar-los segons els requeriments.

-Adaptar-se a les funcions dels writings depenent el registre que es demana.

-Treballar els listenings i explicar el que ha escoltat amb les seves pròpies paraules.

-Aprendre diferents situacions rutinàries i treballar-les a través d’exercicis proposats a l’aula.

-Respondre i formular preguntes amb els/les diferents companys/es per treballar el speaking dins la classe.

METODOLOGIA

En aquest nivell els/les estudiants intenten comprendre situacions diàries i posar-les en pràctica. A través de la gramàtica d’aquest nivell s’analitza els diferents temps verbals així com també utilitzar el vocabulari amb question words i adverbis de freqüència i expressions.

És una metodologia molt pràctica perquè l’objectiu és que es pugui comunicar amb frases curtes i senzilles però ben estructurades. L’anglès és dinàmic i normalment a l’inici de la classe i al finalitzar s’explica els continguts que han treballat amb el professor/a.

També, a través de jocs de preguntes i jocs de conversa l’alumne interactua amb l’anglès juntament amb els/les companys/es. Es treballa el listening mitjançant curts exercicis i vídeos com: “help with listening” on la part de comprensió es treballa molt i inicia treballar altres tòpics com ara informació bàsica sobre ell mateix, la família, llocs d’interès, compres…

El nivell pre-intermediate correspon al nivell A2.2 del Marc Comú Europeu i s’assoleix un cop l’estudiant pugui conèixer la gramàtica i pugui comparar-la, així com també diferents expressions amb anglès i entendre els articles i els diferents registres d’escriptura. És important mantenir una organització en aquests primers nivells perquè és la base del idioma, i és per això que, s’estructura les classes per a que sigui una manera clara i ràpida d’entendre nous conceptes.


Open chat